YENİ FİKİR HABER

در کشور های مهاجر پذیر گروهی پروژه افزایش منافع اقتصادی و حیات اجتماعی در شهرهای مهاجرت.

03-10-2017

در کشور های مهاجر پذیر گروهی پروژه افزایش منافع اقتصادی و حیات اجتماعی در شهرهای مهاجرت.

در کشور های مهاجر پذیر گروهی پروژه افزایش منافع اقتصادی و حیات اجتماعی در شهرهای مهاجرت.

مهاجرت، عبور یک شخص یا یک گروپ از سرحدات بین المللی ویا تغییر اقامت در چوکات داخلی سرحدات یک کشور از یک جا به جای دیگر میباشد. مهاجرت از پیدایش انسان تا به امروز درهر عصر تحقق یافته و یک الگوی اجتماعی تاثیر گذار برانسانها توسط بعضی فکتورها بوده است. مهاجرت انسان در مسیر تاریخ از موضوعات مهم بررسی ها بوده است. یعنی در سیاست دولت از زاویه اقتدارهای سیاسی,از زاویه دانشگاهیان بر جستجوی راه حل اقدام شده اما یک راه حل تاثیرگذار دریافت نشده است.در اصل از زمان های ابتدایی تا به امروز مسببیت های مهاجرت تغییر ننموده است. دلایل مهم جریانهای پناهندگی جنگ های داخلی و رژیم های استعمارگر میباشد. هر سال کشور های مهاجر پذیر درحال افزایش است. بخصوص درسال های اخیر جنگ های داخلی که در کشور های شرق میانه بوقوع پیوست کثیری از انسانها مجبور به مهاجرت شده در نتیجه کشورهای مترقی ویا در حال ترقی به نسبت زیاد بودن گروه های مهاجر با مشکلات جدی روبرو شده اند.در 15 مارچ 2011 جنگ داخلی که در سوریه رخ داد تعداد زیاد مردم بشکل کتلوی مجبور به مهاجرت و در جستجوی مناطق امن شدند. دراثر این مهاجرت ها کثیری از انسانها زنده گی خود را از دست داده و تعداد کثیری از آنها آله دست گروه های مختلف شدند.دراثراین مهاجرت ها سیاست کشورهای مورد هدف و طرز نزدیکی آنها باعث افزایش مشکلات گردیده است.درمهاجرت ها کشورهای که صاحب خانه اند از زاویه امنیت و راه حل آن مشکلات زیادی را متقبل شدند، بنابرین اکثریت کشورها یا مهاجر قبول نکردند ویا بسیار به تعداد کمی پذیرفتند.مذاکرات ومناظره های که صورت گرفته نتیجه نداده و مشکلات که راه حل برآن روی دست گرفته نشده درحال افزایش است.کشورما در این موضوع انسانی بی تفاوت نمانده و دروازه های خود را بروی مهاجرین باز نموده و نسبت به اکثریت کشورها به بهترین شکل امنیت را به ایشان تامین نموده است، اما عدم پایان یابی مشکلات و تجمع تعداد مهاجرین باعث بوجود آمدن یک سلسله مشکلات گردیده است.

 

شهر مهاجر

پروژه شهرمهاجریکه بحیث راه حل پیشکش نموده بودیم بسیار یک پروژه کتلوی که جریان های

مهاجر را مورد بحث قرار میدهد میباشد.هدفیکه دراین پروژه نهفته است تقلیل مشکلات درحوادثی مانند بحران سوریه در کشورهای مهاجر پذیرهم ازنگاه مهاجرین وهم از نگاه کشورهای صاحب خانه است.شهر مهاجر درخصوص مهاجرین یک شهریکه تمام عناصر را بشکل اصغری تشکیل داده  تاسیس یافته و شهریکه در خود یک پدیده اقتصادی بوجود آورده میباشد.

تاسیس شهر

تاسیس شهرمهاجر در نزدیکی سرحد یک کشور ازنگاه کنترول امنیت موثر واقع میگردد.مشص  نمودن سکونت ازلحاظ بعضی فکتورها ممکن متفاوت بنظر میرسد.بعضی ازین فکتورها مورد ترجیح قرارگرفتن جاهای غیرکافی ویا نزدیکی در سکتوری قابل منفعت از زاویه ماده خام آن ومسایل دیگر است.بعداز مشخص شدن جای به عنوان یک شهرمرکزی با تمامی عناصر در ساختارآن قدم برداشته میشود.درساختارمسکن ازنگاه عناصر مالیت ممکن دروسایل ساختاری تغیرات وارد شود.در مرحله نخست تعداد مسکنها با یک محدودیت مشخص بوده وبعدآ نظربه ضرورت قابل افزایش میباشد.دریک شهر ساختارهای از قبیل مکتب،شفاخانه،مسجد همه آن بنابر جوابگویی آن به ضروریات تاسیس میگردد.بودن یک صندوق در تاسیس شهر و مورد استفاده قرار گرفتن آن وامتیازات که درمراحل بعدی حفظ میگردد, درمالیات معقول واقع شده میتواند.

سکونت در شهر

بعداز تاسیس یک تعداد مشخص مسکنها مهاجرین درآنها جابجا میگردند ونظر به ضرورت تعداد مسکنها افزایش میابد. مهاجرین بعداز پذیریش از سرحدات به یک شهر تحت کنترول جابجا شده و در داخل کشور به رفتن آنها به جاهای دیگر اجازه داده نمیشود.در اسنای پذیرش مهاجرین اطلاعات آنها مورد قید وبررسی قرارگرفته وبعداز مشخص شدن ظرفیت علمی آنها نظربه ضرورت در شفاخانه،مکتب و ادارات امنیتی به وظیفه گماشته میشوند.دربین کسانیکه از کشور خود مهاجر شدن شخصیت های علمی،متشبث،صاحب مسلک وانسانهای ثروتمند وجود دارد که باید کسانیکه صاحب مسلک بودن برآنها زمینه ادامه شغل شان فراهم شود تا مردمی که در آن شهر زنده گی میکنند از طریق همین انسانها احتیاجات آنها رفع گردد.احتیاجات انسانهای شهرعناصری همچون کاسب،مسلکی،بانکدار ازطریق همین انسانها باید رفع گردد که به این طریق کشوریکه صاحب خانه است بخش بزرگ مالیت و تراکم کار درآن کاهش میابد.

نظم شهر

این شهر توسط کشوریکه صاحب خانه است تحت کنترول قرار میگیرد.فعالیت های شهری و امنیتی مورد ضرورت باید روی کار آمده وکنترول آن توسط صاحب خانه با بکار گیری اشخاص با ظرفیت از بین مهاجرین صورت گیرد.زیر ساختهای که یک شهردار در شهر انجام میدهد از قبیل محیط زیست،فعالیت های اجتماعی و غیره باید به مقصد مرفوع ضروریات اصغری مهاجرین انجام گیرد.چون ضروریات مردم این شهررا بشکل درست همین انسانها میدانند.بنابرین مدریت و کنترول از آن صاحب خانه است اما فعالیت ها از طریق مهاجرین صورت میپذیرد.تمام نهاد های شهر تاسیس شده و باید به فعالیت های خود آغاز نماید.

وضعیت اقتصادی شهر

دربین مهاجرین قبول شده کسانیکه وضعیت اقتصادی خوب و ثروت خوب دارند نیز وجود دارد و صاحب خانه با این اشخاص با صدور پیمان ها از ثروت آنها در سرمایه گذاریهای بانکی و ساختاری میتواند احتیاجات کاری شهر را تامین کند.کشور صاحب خانه در شهر مهاجر ویا در نزدیکی آن بنابر ضرورت نیروی کاری غیر متخصص یک سکتور ایجاد نموده و میتواند مهاجرین شهر را به آن استخدام نماید.مثلا در جنوب شرقی کشور تاسیس این شهر را تصور کنیم در آن منطقه پنبه رسیده را با تاسیس فابریکه منسوجات و با استخدام جمع کثیری از مهاجرین میتوان مورد کابرد قرار داد.این عمل با مشخص شدن سیاست یک مقدار مزد نتنها از زاویه صاحب خانه بلکه از زاویه مهاجرین نیز مورد منفعت بزرگ قرار میگیرد.

 

منافع پروژه

امنیت:یکی ازمهم ترین مشکلات مهاجر مشکل امنیتی است به نسبت این اکثریت کشورها مهاجر نمیپذیرند، خصوصا کشورهای اروپایی را این مشکل بسیار مضطرب ساخته است.دراین پروژه مهاجرین بشکل منظم و تحت کنترول فقط به این شهر گرفته میشوند و درداخل کشور اجازه رفتن به جای دیگر به آنها داده نمیشود.مهاجرینیکه در شهر سکونت اختیار نمودن اطلاعات شان گرفته میشود و بعداز یک وقت معین و تشخیص امنیتی از طرف آنها اجازه رفتن به مناطق دیگر در داخل کشور به آنها داده میشود.به این اساس در داخل کشور کسانیکه با هویت مهاجر به قصد فعالیت های تروریستی میخواهند به داخل کشور عبورکنند جلوگیری میگردد.مثلا یک انتحار کننده نمیتواند بشکل یک مهاجر از سرحد عبور نموده فعالیت تروریستی خود را دریک منطقه یا در بین مهاجرین انجام بدهد.در اسنای پذیرش مهاجرین از سرحد کنترول این عمل بسیار سخت است در حالیکه در شهر مهاجر دریک زمان مشخص انجام این عمل بسیار آسان میشود.

هویت قومی: مهاجرین ممکن با انسانهای کشور صاحب خانه دارای عین دین و ملت نباشند به این اساس کلتور،عرف وعادات آنها نیز متفاوت بوده واین وضعیت هم ازطرف مهاجرین و هم ازطرف صاحب خانه باعث بروز بعضی مشکلات میگردد.از طرف بعضی کشورها مهاجرین بشکل جدی در معرض در حاشیه رانده شدن قرار دارند. درشهر مهاجر انسانها به یک نسبت بزرگ دارای مشخصات مشابه میباشند و انسانهای شهر همراه با انسانهای فعال نهاد ها اشخاصی میباشند که یکی دیگر را درک میکنند، به این اساس نتنها مهاجرینی که در کشورشان ازحقوق مشابه که داشتند مستفید میشوند بلکه انسانهای صاحب خانه نیز با مشکلات نابرابری همراه با مهاجرین روبرو نمیشوند.

حیات اقتصادی:حرکات مهاجر کتلوی که صورت میگیرد و کشورهایکه در معرض این حرکات قرار میگیرند مخارج امنیتی آنها مقدارپول های بسیار گزاف را تشکیل داده و وضع اقتصادی این کشور را به خطر مواجه ساخته است خصوصا در مشکلاتی همچون مشکل سوریه که حل آن به درازا میکشد بیرون شدن ازین معضله درابعاد ناتوانی رسیده است. هرچند پروژه گزاف به نظر برسد هم بعداز مدتی کشور صاحب خانه با روی دست گرفتن پلان های اقتصادی دراین شهر بار را از اقتصاد کشور میزداید. درحوادثی همچون برگشت مهاجرین که به درازا میکشد پروژه شهر مهاجر امکانات بر نزول مصارف امنیتی را تامین میکند.

حیات اجتماعی:مهاجرت در حیات اجتماعی ازحوادثی بسیار تاثیرگذار است.این پدیده نتنها انسانهای مهاجر را بلکه انسانهای صاحب خانه را نیز ازنگاه حیات اجتماعی تحت تاثیر قرار داده است.در شهر مهاجر انسانهایکه امکانات دارند میتوانند کارهای مناسب پیدا کنند وبه کمک دیگران احتیاج کم میداشته باشند بنابرین در اعمالی چون سوال گری،مورد استفاده قرارگرفتن دراهداف گروپهای مختلف و قبول ریسک مرگ بخاطر زنده ماندن اطفال شان دچار نمیشوند.همچنین دراین شهر به تحقق فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شان نایل میگردند و این وضع باعث حفظ روحیه بالای این انسانها میگردد. مهاجرین پراگنده نشده در داخل کشور باعث متاثر ساختن حیات اجتماعی،نظم محیط وبازار کار واقع نمیگردند.

مطالعات علمی:با تاسیس موفقیت شهر مهاجر یک وضع اقتصادی کافی برخود فراهم میگردد. فرضیت آن با درنظرداشت تیوری های دیگر اقتصاد ازاین مرکز از فرضیت بودن خارج میگردد.دراین شهر تحت کنترول قرار گرفتن اکثر فکتورها سبب نتیجه گیری مثبت از مطالعات اقتصادی و مطالعات علمی میگردد. تاسیس شهر و تامین نظم و عملی شدن فعالیتها هرچند بامالیات و گزاف به نظر برسد هم از طرف صاحب خانه در صورت حفظ این تنظیمات با چرخش اقتصادی مالیات کاهش میابد وخصوصا تداوم صورت میگیرد.همچنین در کشورما درساحه کمپ مقدار مخارجی که صورت میگیرد از لحاظ تداوم و امنیت درصورت روی دست گرفته شدن همچون فکتورها بسیار باامتیاز بنظر میرسد.   

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
“Aydın’da Yaşamak Ayrıcalıktır” mı sayın Başkanım?
Mehmet M. TURAN
Parçalanmış İslam Dünyası’ndan bî cacık olmaz!
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön