YENİ FİKİR HABER

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü: “ Jeotermal faaliyet, sınır değerleri aşmıyor”

07-06-2018

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü jeotermal faaliyetler sonucu oluşan koku emisyonları sebebiyle Valiliğe ulaşan şikayetler de göz önünde bulundurarak bir açıklama yaptı. Açıklamada jeotermal faaliyetler sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarının mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmadığı görülmüştür” denildi.

Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü jeotermal faaliyetler sonucu oluşan koku emisyonları sebebiyle Valiliğe ulaşan şikayetler de göz önünde bulundurarak bir açıklama yaptı. Açıklamada jeotermal faaliyetler sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarının mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmadığı görülmüştür” denildi. Yapılan açıklama da şu hususlara yer verildi:
“Türkiye’deki elektrik üretimine uygun yüksek sıcaklıklı jeotermal sahaların büyük bir kısmı bölgemizde yer almaktadır. Bu durum, Türkiye’nin mevcut ve gelecekteki enerji politikalarında bölgemizin önemini artırmaktadır. 
Ülkemizin içinde bulunduğu enerji darboğazı da göz önüne alındığında, enerji açığının kapatılması, petrol ve doğalgaza olan bağımlılığın azaltılması ve döviz kaybının önlenmesi için jeotermal kaynaklarımızın öncelikle değerlendirilmesi gerekmektedir.İlimizin mevcut potansiyeli ve ülkemizin enerji politikaları gereği jeotermal enerji santralleri ve arama projeleri artarak devam etmektedir.
İlimizde, toplam kurulu gücü 1.183,36 MWe olan 37 adet Jeotermal Elektrik Üretim Santrali için ÇED kararı alınmıştır. Halihazırda faaliyette olan 24 adet santralde 709 MWe elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Söz konusu projelerin toplam yatırım maliyeti 4.433.620.020 TL’dir.
Bu tesislerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmeleri için Müdürlüğümüz görev ve sorumlulukları kapsamında gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Jeotermal faaliyetler inşaat aşamasından üretim aşamasına kadar Müdürlüğümüzce denetlenmekte mevzuata aykırı iş ve işlem tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
5491 sayılı Kanun ile değişik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında; Müdürlüğümüzce, 2017 yılında gerçekleştirilen denetimler sonucunda 749.371,00 TL, 2018 yılının ilk 4 aylık döneminde gerçekleştirilen denetimler sonucunda 708.397,00 TL idari para cezası uygulanmış olup söz konusu idari para cezalarının 808.937,00 TL’lik kısmı jeotermal firmalara uygulanmıştır. 
Jeotermal kaynak arama, sondaj ve elektrik üretimi gerçekleştiren firmalara, 2018 yılının ilk 4 ayında yapılan denetimlere istinaden 452.167,00 TL idari para cezası uygulanmış olup Mayıs ayı içinde yapılan denetimlere ilişkin idari yaptırımlar ise analiz sonuçlarının Valiliğimize sunulmasını müteakip uygulanacaktır.
İlimiz sınırları içinde faaliyette bulunan santrallerde; üretim faaliyeti sonucu açığa çıkan akışkanlar reenjeksiyon yöntemi ile bertaraf edilmektedir. Reenjeksiyon yalnız çevre kirlenmesinin önlemi ve Kanuni bir zorunluluk değil, aynı zamanda jeotermal rezervuarın tekrar beslenmesi ve verimin düşmemesi açısından da bir zorunluluktur. Ancak; reenjeksiyonun teknik olarak mümkün olmadığı, arama, sondaj ve test çalışmaları aşamasında, açığa çıkan atıksuların alıcı ortamdaki mevcut su kalitesini olumsuz etkilemeyecek şekilde, Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği standartlarını sağlamak şartıyla alıcı ortama deşarj edilmesi mümkün olmaktadır. Test çalışmaları esnasında yapılan deşarjlar Valiliğimiz ve Müdürlüğümüz personeli gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Valiliğimiz ve Müdürlüğümüz personeli gözetimi dışında yapılan her türlü akışkan deşarjlarında ise gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
İlimizde bulunan tüm jeotermal faaliyetler mesai saatleri içinde ve dışında planlı/ani ve şikayete bağlı olarakdenetlenmektedir.
İlimizin hava kalitesi, Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağına bağlı istasyonlar ile izlenmekte ve anlık olarak http://www.havaizleme.gov.tr/ web adresinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 
İlimiz hava kalitesi, Efeler İlçemizde kurulu bulunan Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile ölçülmekte olup bu istasyonda PM10 ve SO2 parametrelerine ilişkinölçümler gerçekleştirilmektedir. Valiliğimiz girişimleri ile ilimize 5 adet daha (Nazilli, Söke, Didim, Efeler (2)) Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmuş olup Efeler İlçesi Adnan Menderes Bulvarında yeni kurulan istasyon trafik kaynaklı emisyon ölçümü yapmaktadır. Yeni kurulan istasyonlar yazılım problemleri giderildikten sonra sisteme dahil edilecektir.
Diğer yandan, ilimizde son dönemlerde belirgin şekilde artan jeotermal faaliyetler sonucu oluşan gazların, vejetasyon üzerindeki etkilerini sürekli ölçmek ve izlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik BakanlığıncaErbeyli İncir Araştırma Enstitüsü bahçesine hava kalitesi ölçüm istasyonu kurulmuştur. Söz konusu istasyonun önümüzdeki süreçte ölçüm yapmaya başlayacaktır. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte ilimiz hava kalitesi, toplam 7 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile izlenecek olup söz konusu istasyonların ölçüm verileri ışığında ilimiz genelindeki hava kalitesine ilişkin daha sağlıklı değerlendirme yapılabilecektir.
İlimizde özellikle kış döneminde ısınmada kullanılan kalitesiz yakıtların etkisiyle yaşanan hava kalitesi sorunlarının önlenmesi ve yerelde etkin hava yönetiminin sağlanması amacıyla Temiz Hava Eylem Planı hazırlanmış, ilgili kurum/kuruluşlarla koordineli olarak eyleme geçilmesi ve takibinin yapılması sağlanmıştır.
Kokuya sebep olan emisyonların kontrolüne ve azaltılmasına yönelik idari, teknik usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayımlanan Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesislerin; koku sorunlarının belirlenmesi ve çözümü ile ilgili işlemleri ve yaptırımları kapsamaktadır.
Jeotermal enerji arama, sondaj ve üretim faaliyetleri Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin ekli listelerinde yer almadığından, bu faaliyetler Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilememektedir.
Ancak, jeotermal faaliyetler sonucu oluşan koku emisyonları nedeniyle Valiliğimize ulaşan şikayetler de göz önünde bulundurularak, bu faaliyetleri gerçekleştiren firmalardan; faaliyetleri sonucu oluşabilecek ve koku şikayetlerine sebep olabilecek H2S, NH3 gibi gazların atmosfere salınım değerlerine ilişkin ölçümlerin Bakanlığımız tarafından yeterlilik verilmiş laboratuvarlara yaptırılması ve hazırlatılacak raporların Valiliğimize sunulması istenmiştir. Söz konusu raporlar Valiliğimize sunulmuş olup raporların incelenmesi neticesinde, faaliyetler sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarının mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmadığı görülmüştür.
Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hava kalitesi izleme çalışmaları kapsamında, jeotermal elektrik üretim santrallerinin yer aldığı bölgede 8 ayrı noktada 1er aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca H2S ve NH3 parametrelerinin pasif difüzyon örneklemesi gerçekleştirilmiş, söz konusu çalışma sonucunda hazırlanan raporların incelenmesi neticesinde de sonuçların ilgili Mevzuatta belirtilen sınır değerleri aşmadığı görülmüştür. Söz konusu ölçümlerin yeniden yapılması için Bakanlığımız ile iletişime geçilmiş ve jeotermal faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği alanlarda pasif difüzyon örneklemesi yapılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılması talep edilmiştir.
Bununla birlikte, jeotermal faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı alanlarda hava kalitesi ölçümleri yapılması için Bakanlığımızdan, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu talep edilmiş olup söz konusu istasyon Germencik İlçesinde 3 ay boyunca ölçüm gerçekleştirmiştir. Bu bölgede yapılan ölçümler neticesinde Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede; Kükürt di oksit (SO2), azot di oksit (NO2), karbon monoksit (CO), ozon (O3) için hava kalitesinin “Hava kalitesi memnun edici ve hava kirliliği az riskli veya hiç risk teşkil etmiyor” sınıfında olduğu bildirilmiştir. 
Jeotermal tesislerin tesis etki alanındaki hava kalitesine etkilerinin tespit edilebilmesi için ilgili firmalar, faaliyetleri sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarına ilişkin ölçümleriÇevre ve Şehircilik Bakanlığınca akredite edilmiş laboratuvara yeniden yaptırarak Valiliğimize sunmaları hususunda talimatlandırılmıştır. 
Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan açıklamalarda ve bazı basın yayın kuruluşlarınca yapılan haberlerde, jeotermal faaliyetler sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarının kanser gibi bir takım hastalıklara sebebiyet verdiği belirtilmekte, bu haber ve açıklamalar vatandaşlarımızda tedirginlik oluşturmaktadır.
Bu itibarla, bu konudaki bilgi kirliliğinin ve vatandaşlarımızın konuya ilişkin tedirginliğinin giderilmesi için jeotermal enerji üretim faaliyeti sonucu oluşan ve atmosfere salınan gaz emisyonlarının santrallere kurulacak sürekli emisyon ölçüm sistemleri ile online olarak izlenmesi planlanmakta olup bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile gerekli yazışmalar yapılmıştır.
Bazı sivil toplum kuruluşları elde ettikleri verileri doğruluğunu ve güvenilirliğini test etmeden halk ile paylaşmaktadır. Küresel mevsim değişiklikleri, yakın çevrede son zamanda inşa edilen barajların varlığı ve iklimsel etkileri, nehir su kalitesindeki değişimlerin yeterince irdelenmeden jeotermal faaliyetlere mal edilerek yapılan paylaşımlar halkı da yanlış yönlendirmekte ve bilgi kirliliklerine sebep olmaktadır.
Ege Bölgesinde bulunan Aydın, Denizli ve Manisa illerindeki jeotermal enerji santrallerinin geçmiş, mevcut ve öngörülen faaliyetlerinin yoğun bir şekilde olmasından kaynaklı kamuoyunda yarattığı kaygılar nedeniyle Bakanlığımızdan havzada Stratejik ÇED uygulamasının hayata geçirilmesi talep edilmiştir.
Bu kapsamda, jeotermal santral projelerinin yoğunlaştığı pilot olarak seçilen Ege Bölgesinde bulunan Aydın, Denizli ve Manisa illerindeki geçmiş, mevcut ve öngörülen faaliyetler için gerekli çevresel önlemleri aldırmak adına kümülatif çevresel etki değerlendirmesi yapılması hedeflenerek Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve onaylanan, Jeotermal Enerji Santrallerinden Kaynaklı Çevresel Etkilerin Tespiti, Çözüm Önerileri ve Jeotermal Projelerin Kümülatif Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Uygulama Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımızca ihale yapılacak vesöz konusu proje en kısa sürede hayata geçirilecektir.
Bu doğrultuda, jeotermal tesislerden kaynaklanan/kaynaklanabilecek çevre sorunlarının önüne geçilmesi/azaltılması için yapılan bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler Valiliğimizce takip edilmekte olupbu sorunların giderilmesine katkı sağlayacak sistemlerin ilimizde bulunan tüm tesislere kurulması için gereken çalışmalar yapılmaktadır.Yapılan/yapılacak çalışmalar sonucunda faaliyetler nedeniyle, insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyecek salınım/deşarj yapıldığının tespit edilmesi durumunda gerekli idari iş ve işlemler yapılacaktır.”
 
Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
BAŞ YAZI / Mesut TUNA
İdareci mütevâzi olursa millî ve yerlidir
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
İtaat; Âdil Olan İdareci İçindir
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Ziraat Yük. Müh. Mesut MEZKİT
Bilgi Çağında Bilgisiz, İrfansız Ve Tefekkürsüz Bir Toplum İnşâ Etmek
Prof. Dr. Feyzullah EROĞLU
Göktürklerde Yönetim Düşüncesi
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır
Prof. Dr. Celaleddin SERİNKAN
DENİZLİ DERSHANECİLİK SEKTÖRÜNDE MİCHAEL PORTER’IN REKABET GÜÇLERİ ARAŞTIRMASI


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön