YENİ FİKİR HABER

Aydin Ticaret Borsasi “Aydin Zeytinyağini” Istanbul’da Tanitacak

25-07-2018

 Aydin Zeytinyaği Tadim Ve Tanitim Faaliyeti “28-29 Temmuz 2018” Tarihlerinde “Istanbul(Avrupa)  Marmara Forum Avm’de” Gerçekleşecek

Aydın Ticaret Borsasıtarafından2015-2017 yıllarıarasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği,  Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyive AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafındandesteklenen“ZeytinyağıPazarPayınınArttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylıksüreçiçerisinde  20 ilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

 

Tadımfaaliyetlerinindevamettiren Aydın Ticaret Borsası ilk TadımveTanıtımetkinliğini28-29 Temmuztarihlerindeİstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM’degerçekleştirecek.

Aydın Ticaret BorsasıYönetimKuruluBaşkanıuFevziÇonduryaptığıaçıklamada;  Aydın Ticaret Borsasıolarakkalitelizeytinyağıkonusundakihassasiyetimizvebiröncekiprojemizdenaldığımızolumlutepkilersebebiyle 2018 yılıTemmuzayısonuitibariyledahaöncetadımvetanıtımyapılmayan  İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstabul (Anadolu) veRizeolmaküzere 10 ilimizdedahatadımvetanıtımyapılmasıplanlanmıştır. Gerçekleştirilecektadımvetanıtımetkinliklerindetadımuzmanlarımızvasıtasıiletüketicilerimize“doğruzeytinyağınınnasılolmasıgerektiği”tadımyaptırılarakanlatılacaktır. Tanıtımfaaliyetleriile, tüketicilerkalitelizeytinyağınınasılayırtedebilecekleri, kalitelizeytinyağındaolmasıveolmamasıgerekenözelliklerhakkındabilgilendirilerek,  tadımkriterlerivekimyasalözelliklerine gore üstünkalitedeolanzeytinyağınıntanınırlığınıvebilinirliğiniarttırmayavekişibaşıdüşeniçtüketimmiktarınınartmasınakatkıdabulunulacaktır. 28-29 Temmuztarihlerinde İstanbul Marmara Forum AVM’yebekliyoruz. ifadelerineyerverdi.

 

ZeytinyağıTadımıNasılYapılır?

Zeytinyağıbirmeyvesuyugibitamamenfizikselişlemleretabitutularaküretilmektedir.Bu nedenlezeytinyağıiz (minör) bileşenlerdediğimizyararlıbileşenleriiçermektedir. Zeytinyağınınyöreselvelezzetözelliklerinibelirleyenmaddeler, uçuculardahilolmaküzerebugruptayeralmaktadır. Bu minörmaddelerinnitelikveniceliklerizeytinincinsine, üretildiğibölgeninekosistemine, yağınçıkarılışteknolojisine, depolamaveşişelemefaktörlerinebağlıdır. Zeytinmeyvesiuygunşartlar 27-300 de, oksijenve ışık kaynağındanuzakbirşekildesıkıldığıtaktirde, eldeedilenzeytinyağıyukarıdabahsedilenbütünminörbileşenlerizeytininçeşidinevecoğrafişartlarınagöreuygunoranlardaiçerecektir. Birzeytinyağınınbubileşenleriiçeripiçermediğiniçokkarmaşıkyöntemlerletespitedebildiğimizgibi, kabacaiçerdiğinianlayabildiğimizbasitbiryöntemtadımdır. Koklamave tat duyusunabağlıolanbudeğerlendirmeyağınöncekoklanmasıvedahasonratadılmasıesasınadayanır. Bu yöntemdeyağkoklandığındaduyusalolaraktadankişi de taze, yeşilveyabirmeyvekokluyormuş (örneğinzeytin) hissiuyandırmalı, tadıldığındaiserahatsızetmeyecektiksindirmeyecekşekildeağızdabirburukluk (Acılık) veboğazkenarlarındaisebiryakıcılıkbırakmalıdır. 

 

Etiketler:
YENİ FİKİR HABER
YENİFİKİR HABER YAZARLARI
Mesut MEZKİT
Tekâmüldeki Değişim
Mehmet M. TURAN
Türkçülük, ne kadar millî?
Gönül ŞAHİN MEZKİT
Gönül İnsanı Olmak Zor
Davut TÜRKKAN
Türk Eğitim Sistemine Yeni Bir Yaklaşım
Süleyman TUNA
Mahalli basın güçlü ise siz de güçlüsünüz
AKADEMİK MAKALELER / YENİFİKİR DERGİSİ
Yrd. Doç. Dr. İsa ÇELİK
Manisa Kentinde Tarihi Turizm
S.Faruk GÖNCÜOĞLU
Herkesin Bir Kapısı Vardır Ki, Bu Kapının da zili Çalınacaktır


Yeni fikir SAM
AYDIN AYDIN

Başa Dön